Leje af garage og P-plads

Garagereglement

 1. Det lejede skal benyttes til indregistreret motorcykel-/automobilgarage og må ikke benyttes til andet formål.
 2. Lejemålet kan skriftligt – med 3 måneders varsel – opsiges af en af parterne til fraflytning den 1. i en måned.
 3. Lejen betales kvartalsvis forud hver den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.
 4. Såfremt lejen ikke betales rettidigt eller lejeren på anden måde misligholder lejeaftalen, kan udlejer efter reglerne i lejeloven hæve lejeaftalen. Lejemålet ophører omgående hvis lejer ophører med at være beboer i ejendomme.
 5. Fremleje eller fremlån må ikke finde sted.
 6. Lejeren modtager det lejede i god og forsvarlig stand.
 7. Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren.
 8. Automobiler må ikke henstilles således, at de generer ind‑ og udkørsel for andre automobiler. Signalhorn må ikke benyttes i garagen eller i gården. Benzin må ikke opbevares i garagen.
 9. Forsikring af de i garagen værende effekter, der tilhører lejeren, er udlejeren uvedkommende. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker i garagen.
 10. Ved lejemålets ophør er lejeren pligtig at aflevere det lejede i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved almindelig slid og ælde.
 11. Garagerne kan kun lejes af beboere i ejendommen.

Ventelisteregler for garager
Regler om bytning og ventelisten således som vedtaget på bestyrelsesmøde 25.8.1987:

 1. Alle påførsler på ventelisten sker på det tidspunkt hvor administrator modtager skriftlig meddelelse om et ønske om garage.Modtages anmodningen inden ejerskab til en lejlighed er indtrådt, anføres overtagelsesdagen.Man kan opskrives som passivt ventende, dvs. at man først bliver spurgt om ledige pladser, efter man har givet besked på, at man vil være aktiv. Anciennitetsdagen beholdes.
  Aktive medlemmer, der siger nej til en plads, bliver overført til passiv venteliste.Hvis en ventende, efter at have anmodet om at blive aktiv på ventelisten, siger nej til en tilbudt garage, bliver vedkommende slettet af ventelisten.
 2. Det er ikke tilladt lejerne indbyrdes at bytte garager.
 3. Der er mulighed for at skrive sig på ventelisten alene for en garage mod Platanvej.
 4. En lejer af en garage mod Henrik Ibsens Vej kan lade sig skrive på ventelisten til en garage mod Platanvej.
 5. En lejer på ventelisten der har ønsket garage uanset dennes placering kan, ved accept af en garage mod Henrik Ibsens Vej, give meddelelse om at vedkommende ønsker at stå på ventelisten til en garage mod Platanvej. I disse tilfælde bliver den pågældende ført nederst på ventelisten på det pågældende tidspunkt.
 6. Der kan kun udlejes een garage til hver ejerlejlighed (best. møde 30.5.1996).

P-plads-reglement

 1. Det lejede skal benyttes til automobilparkering og må ikke benyttes til andet formål. Parkeringspladserne må alene benyttes til parkering af biler med en egenvægt under 2.500 kg, og en størrelse, så bilen kan parkeres indenfor de med brosten afmærkede felter.
 2. Lejemålet kan skriftligt – med 3 måneders varsel – opsiges af en af parterne til fraflytning den 1. i en måned.
 3. Lejen betales kvartalsvis forud hver den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.
 4. Såfremt lejen ikke betales rettidigt eller lejeren på anden måde misligholder lejeaftalen, kan udlejer efter reglerne i lejeloven hæve lejeaftalen. Lejemålet ophører omgående hvis lejer ophører med at være beboer i ejendomme.
 5. Fremleje eller fremlån må ikke finde sted.
 6. Lejeren modtager det lejede i god og forsvarlig stand.
 7. Eventuelt oliespild skal fjernes af lejeren.
 8. Automobiler må ikke henstilles således, at de generer ind‑ og udkørsel for parkering på andres pladser. Signalhorn må ikke benyttes i gården.
 9. Der må på pladsen ikke henstilles andet end den bil, der er tilknyttet lejeren, og hvis reg.nr. skal oplyses til varmemesteren.
 10. Der kan opnås kortvarig tilladelse til parkering af trailer og campingvogn på ikke udlejede pladser ved henvendelse til bestyrelsen.
 11. De opsatte parkeringsforbudsskilte skal respekteres og ulovlig parkering vil blive anmeldt til politiet.

Ventelisteregler for P-pladser

Regler om venteliste m.v. således som vedtaget på bestyrelsesmøde 08.12.2004:

 1. Alle påførsler på ventelisten sker på det tidspunkt hvor administrator modtager skriftlig meddelelse om et ønske om p-plads.
 2. Det er ikke tilladt lejerne indbyrdes at bytte p-plads.
 3. Der er mulighed for at skrive sig på ventelisten alene for en p-plads mod Platanvej.
 4. En lejer af en p-plads mod Henrik Ibsens Vej kan lade sig skrive på ventelisten til en p-plads mod Platanvej.
 5. En lejer på ventelisten der har ønsket p-plads uanset dennes placering kan, ved accept af en p-plads mod Henrik Ibsens Vej, give meddelelse om at vedkommende ønsker at stå på ventelisten til en p-plads mod Platanvej. I disse tilfælde bliver den pågældende ført nederst på ventelisten på det pågældende tidspunkt.
 6. Såfremt alle p-pladser er udlejede gælder, at der makisimalt kan lejes én p-plads til hver ejerlejlighed.
  Når et medlem, der ikke i forvejen har en plads, ønsker at leje en p-plads, skal p-plads afgives af en eksisterende lejer med mere end en plads efter følgende rækkefølge:
  Den lejer der har flest pladser (ud over én, men inkl. garage) og hvis flere har lige mange pladser, den lejer der senest har lejet.
 7. Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående regler hvor fx et medlems handicap el. lign. gør dette velbegrundet.